R-LINK

Hoe gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

OVER R-LINK

R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. De nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk helpt ons in de zoektocht naar haalbare oplossingen. 

Samen kijken wij naar de vraag: Hoe kan gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd?

 

Projecten
Onderzoekers
Partners

Casussen

Het gebied in Amsterdam-Noord zal op organische wijze worden ontwikkeld tot een nieuw woon- en commercieel gebied. 2700 woningen zullen worden gebouwd door ontwikkelaars en nog eens 2000 worden gerealiseerd door particulieren.

The area in Amsterdam North will be incrementally developed into a new residential and commercial area. 2700 residential units will be built by developers and another 2000 realised through self-built.

Het Ebbingekwartier is gesitueerd in het noordoosten van de binnenstad van Groningen, op het voormalige Cibogaterrein. Het gebied is een voorbeeld van organische ontwikkeling ontwikkeld door entrepreneurs en creatieve organisaties uit het gebied met directe en indirecte steun van de gemeente.

Situated in the north-east of the inner city of Groningen in the former Ciboga terrain, this area is an example of incremental urban programming (residential, hospitality and temporary events) developed by entrepreneurs and creative organisations in the area with direct and indirect support from the municipality.

De groene enclave – voorheen een militair gebied – vlakbij het centraal station zal gedurende de volgende decennia organisch worden ontwikkeld.

This green enclave close to the central station used to be a military area. It has been decided that the area will be incrementally developed over the next decades.

Dit voormalige pakhuis en tramremise gebied in Amsterdam-Zuid wordt gezien als een potentiële locatie voor nieuwe ontwikkeling, met veel verschillende belanghebbenden. Het land is bezit van de stad, maar private actoren zijn proactief betrokken bij de potentiële ontwikkeling.

This former warehouse and tram remise area in Amsterdam-South is seen as a potential new development location. Although the land is owned by the city, private actors are pro-actively involved in the potential development. Many interests co-exist.

Studenten van het lokale onderwijsinstituut ‘Terra’ dragen bij aan de inrichting van het landschap en het straatmeubilair voor ‘de Wijert’, een wijk waar voornamelijk ouderen wonen. Het inzetten van de studenten is onderdeel van een community outreach als leermogelijkheid voor de studenten in samenwerking met de woningbouwvereniging en kansarme/werkloze inwoners.

Students from local educational institution (Terra) contribute to the landscaping and street furniture for De Wijert neighbourhood (predominantly older residents) as part of community outreach as learning opportunity for the students in collaboration with the housing association and underprivileged/unemployed residents.

Zelfgebouwde initiatieven, met sterke private actoren in een adviserende rol. De gemeente streeft naar private ontwikkeling en ziet voor zichzelf een bijrol.

Self-built initiatives, with strong private actors in the advising role. Municipality aims for private development and does not want to govern too much.

Een coalitie van bedrijfseigenaren (Noord-Oost) heeft een voorstel voor een fiets-/loopbrug ingediend om de bereikbaarheid tussen de stad en het UMCG en de aantrekkelijkheid van hun industriële gebied te vergroten. Bouwbedrijf Gjaltema heeft aangeboden de brug gratis aan te leggen in ruil voor adverteermogelijkheden.

Coalition of business owners (Noord-Oost) proposed a cycling/walking bridge to increase accessibility (city-UMCG) and attractiveness of their Industrial area. Gjaltema (construction company) has offered to build the bridge for free in exchange for advertisement.

Metabolic overziet de ruimtelijke ontwikkelingen in De Ceuvel en Sportpark de Melkweg, en verschaft hiermee entree tot burgergeinitieerde (tijdelijke) stedelijke ontwikkeling van woon- en bedrijfslocaties met urban farming en circulariteit als voornaamste drijfveren.

Operating spatial developments in De Ceuvel and Sportpark de Melkweg, Metabolic gives access to citizen-initiated (temporary) urban development of residential and office locations with urban farming and circularity as main drivers.

GREK/Grunneger Power – geïnitieerd en gerund door burgers (vrijwilligers) – is een organisatie die projecten opzet en in projecten participeert met als doel het creëren van groene energie in Groningen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een zonnepark op vrijgekomen land in Hoogekerk. Een ander voorbeeld is de realisatie van een zonnepark op het dak van een community building (Het Dok), mogelijk gemaakt door burgerinvesteringen.

Initiated and run by citizens (volunteers) GREK/Grunneger Power is an organization that sets up and participates in projects to create green energy in Groningen. An example is the development of a solar energy park at vacant land in Hoogekerk. Another example is the realization of a solar energy park at the roof of a community building (Het Dok) through investments of citizens.

De tijdelijke urban farm bij de VU Universiteit campus huisvest moestuinen voor studenten, personeel en de voedselbank en een mushroom grower

This temporary urban farm at the VU University campus hosts vegetable gardens for students and staff and the food bank, and a mushroom grower.

Voor beide initiatieven geldt dat burgers worden gesteund door de stad. In Toentje, dat op korte termijn zal uitbreiden naar een varkensboerderij en café, speelt de voedselbank een rol. Tuin in de Stad heeft een educatieve rol en bezoekers kunnen producten kopen en zelf plukken. Ook steunt het gerelateerde lokale initiatieven zoals een free food cafe. Beide initiatieven bevinden zich op (nu nog) onbebouwde parcelen (van de woningcorporatie respectievelijk gemeente). Tuin in de Stad heeft momenteel een conflict met de stad vanwege plannen om woningen op de plek te bouwen.

In both initiative citizens are supported by the city. In Toentje, the food bank plays a role and it will expand to a pig farm/cafe soon. Tuin in de Stad has an educational role and visitors can purchase/pluck produce. It supports related local initiatives – free food cafe. Both initiatives are situated on as yet un-built parcels (from the housing corporation and municipality respectively). Tuin in de Stad currently is in conflict with city due to the city’s plans to build residences on the site.

Onze Partners

Wil jij op de hoogte blijven van ons onderzoek?

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven. Je ontvangt dan een melding wanneer wij een nieuw artikel op onze website plaatsen.

Voeg je bij 135 andere abonnees